มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมโยคะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเสริมพัฒนากายและสมอง ครั้งที่ 1
พัฒนาศักยภาพทักษะการสอนพยาบาลพี่เลี้ยง ครั้งที่ 5
บูรณาการเนื้อหาบุหรี่การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สัมมนารูปแบบความร่วมมือของพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาลพัทลุงและคณะพยาบาลศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการ
TSU Road Show
เสริมสร้างการเรียนรู้รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
ประชุมคณะทำงานพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในโรงพยาบาลพัทลุง
ประชุมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
50 ปี ม.ทักษิณ
โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การรับมอบหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ จาก มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ม.ทักษิณจับมือรพ.พัทลุง เปิดคณะพยาบาล-สหเวชศาสตร์ เริ่มรุ่นแรก ปี 2561
สร้างสุขภาวะในองค์กร : สุขภาพดี (Happy boby)


หน้าที่ :