มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
พิธรับหมวกและประดับเจ็มชั้นปี ปีการศึกษา 2562
การรายงานการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์
โครงการปลูกหญ้าเเฝกฉลิมพระเกียรติ ร.10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการกระตุ้นพัฒนาการและเสริมสร้างโภชนาเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการกระตุ้นพัฒนาการและเสริมสร้างโภชนาเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง
สถาบันพี่เลี้ยงตรวจเยี่ยม
สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมคณะพยาบาล ม.ทักษิณ
กิจกรรมโยคะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเสริมพัฒนากายและสมอง ครั้งที่ 2
กิจกรรมโยคะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเสริมพัฒนากายและสมอง ครั้งที่ 1
พัฒนาศักยภาพทักษะการสอนพยาบาลพี่เลี้ยง ครั้งที่ 5
บูรณาการเนื้อหาบุหรี่การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สัมมนารูปแบบความร่วมมือของพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาลพัทลุงและคณะพยาบาลศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการ
TSU Road Show
เสริมสร้างการเรียนรู้รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
ประชุมคณะทำงานพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในโรงพยาบาลพัทลุง


หน้าที่ :