คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เมนูลัด
ติดต่อคณะ
 
ติดต่อคณะ กลับหน้าหลัก

 คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 93210