คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ติดต่อคณะ
ติดต่อคณะ
 
ติดต่อคณะ กลับหน้าหลัก

ที่อยู่
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม
     จังหวัดพัทลุง 93210