คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
คณาจารย์
สายสนับสนุน
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : jirapan.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4700

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : kanjanee.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4701