คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร/บุคลากร
 
ผู้บริหาร/บุคลากร กลับหน้าหลัก

                                          ผู้บริหารและคณาจารย์

                                                 
 
                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  พีรวุฒิ
                                                     คณบดี
                                                                      เบอร์โทรศัพท์ : 4700        
 
 
   
                                      
                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี  พลอินทร์             
                                                   รองคณบดี
                                            เบอร์โทรศัพท์  :   4701


                                         
                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดศิริ  หิรัญชุณหะ
                                     ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                                               เบอร์โทรศัพท์ : 4712


                                                                                                                                           
                                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา  วนาลีสิน                              นางกฤษณา  เฉลียวศักดิ์                            อาจารย์                                                             อาจารย์
      เบอร์โทรศัพท์ : 4711                                                    เบอร์โทรศัพท์ : 4711                                        
    นางสาววณิภา   ทับเที่ยง                                             นางสาววรรณลี   ยอดรักษ์                อาจารย์                                                                  อาจารย์
     เบอร์โทรศัพท์  : 4710                                                    เบอร์โทรศัพท์ :  4710                                      

 นางสาวภารณี  เทพส่องแสง                                          นางสาวเจตจรรยา     บุญญกูล
          อาจารย์                                                                        อาจารย์
    เบอร์โทรศัพท์ : 4710                                                    เบอร์โทรศัพท์ :  4710                                         บุคลากรสายสนับสนุน

                                     
                                            นางเกษร   อินทนะนก           
                                              หัวหน้าสำนักงาน
                                            เบอร์โทรศัพท์ : 4702
                                       


                                            

   นางสาวกชพร  แก่นยะกูล                                                     นายพุทธิชัย  นิลเพ็ชร์
          นักวิชาการ                                                                 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
   
เบอร์โทรศัพท์ : 4702                                                          เบอร์โทรศัพท์ : 4702