คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
คณาจารย์
สายสนับสนุน
 
คณาจารย์ กลับหน้าหลัก


 
          
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดศิริ  หิรัญชุณหะ
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                : อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail : sudsiri@scholar.tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4712

                                                                                                                                           
                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน
ตำแหน่ง : อาจารย์  สาขาสุขภาพจิตและและการพยาบาลจิตเวช
E-mail : srisuda@scholar.tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4711

                   
  
อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลเด็ก
E-mail : kritsana.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4711


                  
อาจารย์วณิภา ทับเที่ยง
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
E-mail : wanipa@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710
                           
 
อาจารย์วรรณลี ยอดรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลเด็ก
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710


             
อาจารย์ภารณี เทพส่องแสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail : paranee.t@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4701


                                     
อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลชุมชน
E-mail : jatjunya.b@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710