คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
คณาจารย์
สายสนับสนุน
 
คณาจารย์ กลับหน้าหลัก

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน
ตำแหน่ง : อาจารย์  สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
E-mail : srisuda@scholar.tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4711อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลเด็ก  
  E-mail : kritsana.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4711

                  
อาจารย์วณิภา ทับเที่ยง
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลชุมชน
E-mail : wanipa@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710
                           
 
อาจารย์วรรณลี ยอดรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลเด็ก
E-mail : wanlee.y@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710

             
อาจารย์ภารณี เทพส่องแสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail : paranee.t@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710


                                   
อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลชุมชน
E-mail : jatjunya.b@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710


อาจารย์นิติกุล บุญแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail : nitikul.b@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710
 
รองศาสตราจารย์ถนอมศรี  อินทนนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
E-mail. :
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร จันทรพัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาการพยาบาลมารดา ทารก 
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710


  อาจารย์สมฤดี พูนทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลชุมชน
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 โทร 4710


อาจารย์ ดร.กอปรกมล ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลชุมชน
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 โทร 4710อาจาย์ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการพยาบาลชุมชน
E-mail.
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4710