คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ก.ย.62 ถึงวันที่ 2 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
 
     

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีโครงการย่อย คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง