คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ก.ย.62 ถึงวันที่ 17 ก.ย.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์
 
     

เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
การจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตรัง