คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ก.ค.62 ถึงวันที่ 27 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการปลูกหญ้าเเฝกฉลิมพระเกียรติ ร.10
 
     

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าเเฝกกับเทศบาลตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10