คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.62 ถึงวันที่ 11 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการกระตุ้นพัฒนาการและเสริมสร้างโภชนาเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง
 
     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการกระตุ้นพัฒนาการและเสริมสร้างโภชนาเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ในวันที่ 5 กรกฎาคม
  2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศิวา 1 โรงแรมศิวารอยัล  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคณาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นวิทยากร ได้แก่
 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 2.อาจารย์ปิยธิดา เทพประดิษฐ์ และ 3.อาจารย์จุฑารัตน์ คงเพ็ชร 
โดยมีผู้ปกครองในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอป่าพะยอม จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้