คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.62 ถึงวันที่ 2 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพี่เลี้ยงตรวจเยี่ยม
 
     
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา จากสถาบันพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์ ผศ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี ดร.รัดใจ เวชประสิทธ์ ผศ.ดร.วรางคณา ชัชชเวช และนางวฏาการ คมคาย โดยมี  ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ และนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และและห้องสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง