คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 เม.ย.62 ถึงวันที่ 25 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมคณะพยาบาล ม.ทักษิณ
 
     

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล นำโดย รศ.สุปาณี เสนาดิสัย ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย และ ผศ.ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ มาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ร่วมต้อนรับ และนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC) และห้องสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง