คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 เม.ย.62 ถึงวันที่ 18 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมโยคะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเสริมพัฒนากายและสมอง ครั้งที่ 2
 
     
 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโยคะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเสริมพัฒนากายและสมอง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยจัดให้เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเกาะเต่า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะเต่า โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรโยคะ โดยมีเด็กปฐมวัยจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้