คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 เม.ย.62 ถึงวันที่ 23 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมโยคะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเสริมพัฒนากายและสมอง ครั้งที่ 1
 
     

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโยคะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเสริมพัฒนากายและสมอง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเในขตตำบลป่าพะยอม ณ ห้องประชุมสภา อบต.ป่าพะยอม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรโยคะ โดยมีเด็กปฐมวัยจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้