คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 11 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บูรณาการเนื้อหาบุหรี่การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
     

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรเรื่องการบูรณาการเนื้อหาบุหรี่เข้าสู่การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกพะยอม มหาวิทยาลัยทักษิณ