คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.62 ถึงวันที่ 23 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สัมมนารูปแบบความร่วมมือของพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาลพัทลุงและคณะพยาบาลศาสตร์
 
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดศิริ หิรัญชุญหะ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นำทีมจัดโครงการสัมมนารูปแบบความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาลพัทลุง และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกพะยอม 2 ตึก 7 โรงพยาบาลพัทลุง โดยคุณลดา พรหมพิทักษ์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลพัทลุง เป็นผู้นำทีม หัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ เข้าร่วม จำนวน 55 คน