คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ม.ค.62 ถึงวันที่ 18 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
 
     

           ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  จัดกิจกรรามบริการวิชาการแก่ผู้สนใจ
เรื่อง "การดุูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม" ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภา  อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง   โดยมีทีมวิทยากรจากงานจิตเวชสูงอายุ  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  จ.สงขลา  ประกอบด้วย พว.ศศิธร เก็มเส็น  และ กภ.เทิดพงศ์  เดชา