คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ม.ค.62 ถึงวันที่ 27 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
     

        คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นำบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ไปศึกษาดูงานระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งดูงานห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น.