คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 4 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการ
 
     
        สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ จัด "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" สำหรับคณาจารย์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีคุณเพ็ญฉาย กุลโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงาน กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกพะยอม วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.