คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 4 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เสริมสร้างการเรียนรู้รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
 
     

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ร่างกายกับอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 1 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560