คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.61 ถึงวันที่ 24 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคณะทำงานพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในโรงพยาบาลพัทลุง
 
     
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดศิริ หิรัญชุญหะ ประธานหลักสูตร 
ประชุมคณะทำงานพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในโรงพยาบาลพัทลุง 
เพื่อหารือการจัดการโครงการเตรียมความพร้อมของครูที่เลี้ยง และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
 
ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น.