คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.61 ถึงวันที่ 10 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
     
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกพะยอม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง