คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ต.ค.61 ถึงวันที่ 9 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 ปี ม.ทักษิณ
 
     
    นับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 วันก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ที่ในระยะต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา” “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้” และ “มหาวิทยาลัยทักษิณ” ตามลำดับ ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 50 ปี แล้ว ในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ  (วศ. มศว. ม.ทักษิณ) ครบรอบ 50 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ยึดมั่นปรัชญา ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา 

         วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ บุคคลากร และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้