คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.61 ถึงวันที่ 5 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
เมื่อวันที่  19 มกราคม 2561    ได้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล 4 ท่าน คือ 1)รองศาสตราจารย์สุปาณี  เสนาดิสัย  ประธานคณะทำงาน  2) รองศาสตราจารย์ ดร.พรจันทร์  สายทองดี  ผู้ทำงาน  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา  ตันตโยทัย  ผู้ทำงาน และ  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ  ผู้ทำงานและเลขานุการ  มาประเมินความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ (สถาบันใหม่)   โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ( รศ.ดร.วิชัย  ชำนิ)  พร้อมด้วย ท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  (ผศ.จิรพรรณ  พีรวุฒิ)   บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และ บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตพัทลุง  ร่วมต้อนรับ  ซึ่งการประเมินดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี